Hướng dẫn thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Thứ năm - 12/10/2017 15:47
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 601/PGDĐT-BDTX           Vinh, ngày 19 tháng 9 năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2017-2018  
 
Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non.
 
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí trường Tiểu học; Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí  trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36 /2011/TT- BGDĐT ngày 17/8/2011ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Căn cứ Công văn số 1770/SGDĐT-GDTX ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2017-2018.
 Phòng giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường một số nội dung về BDTX năm học 2017-2018 như sau:
  1. Mục tiêu
- Cán bộ quản lí, giáo viên (gọi chung là giáo viên) tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng liên tục của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá kết quả BDTX giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Yêu cầu
- Hiệu trưởng các trường phê duyệt kế hoạch và tổ chức đánh giá xếp loại kết quả BDTX cho giáo viên. Có các giải pháp tổ chức đánh giá BDTX của giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên đề, dự giờ của các tổ/nhóm chuyên môn; ý thức tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối, khuyến khích giáo viên tham gia diễn đàn học tập, trao đổi kiến thức qua mạng… Gắn kết quả BDTX với hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục được phân công trong năm học.
- Kế hoạch BDTX của giáo viên được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp của năm học trước, nhu cầu và mục tiêu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi giáo viên (Được tích hợp vào kế hoạch cá nhân với các nội dung hướng dẫn ở Phụ lục 1)  
Hồ sơ đánh giá xếp loại BDTX của đơn vị và giáo viên phải tinh giản, thiết thực, tránh hình thức (số lượng được quy định tại mục 7 công văn này). 
          3. Đối tượng
Tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS.
3.1. Đối tượng đặc cách xếp loại Giỏi:
- Tổ cốt cán chuyên môn cấp THCS, tổ hướng dẫn nghiệp vụ cấp Tiểu học năm học 2017 – 2018, Tổ cốt bậc học mầm non;
- Những giáo viên là giảng viên các lớp tập huấn, chuyên đề năm học 2017 - 2018 cấp thành phố (theo Quyết định của Phòng GD&ĐT thành phố), báo cáo viên BDTX cấp tỉnh (theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo).
3.2. Đối tượng miễn (không được cấp Giấy chứng nhận):
 Những giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2017, 2018, 2019; giáo viên đi học dài hạn hoặc nghỉ ốm dài hạn trong năm học.
3.3. Đối tượng giảm (miễn Nội dung 2 và Nội dung 3): 
Thực hiện theo Công văn số 3670/BGDĐT-NGQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục gồm: Giáo viên tiếng Anh Tiểu học đang học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; giáo viên dự tập huấn các môn khoa học bằng tiếng Anh, giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột”, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học - kỹ thuật), các giáo viên tham gia xây dựng và dạy thí điểm Chương trình giáo dục nhà trường trung học (có quyết định của cấp có thẩm quyền). 
Căn cứ các đối tượng theo quy định trên, các nhà trường hoàn thành đăng kí BDTX (Chú ý rà soát các đối tượng nghỉ hưu, chuyển đi, mất xóa tên ra khỏi phần mềm, cập nhật các đối tượng miễn) trước ngày 27/9/2017 (vào http://esqm.nghean.edu.vn  > Báo cáo kết quả  > Bồi dưỡng thường xuyên  >  Đăng kí > Chọn ).
4. Nội dung bồi dưỡng
4.1. Khối kiến thức bắt buộc
          Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1); Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2);
4.1.1. Đối với bậc Mầm non
Thực hiện nội dung Tăng cường nề nếp, dân chủ, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục mầm non; Triển khai thực hiện có chất lượng Chương trình GDMN sửa đổi theo Thông tư 28/2016 của Bộ GD&ĐT; Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trong các CSGDMN tại Công văn số 3835/BGDĐT-GDMN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 với các trọng tâm:
- Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Tập trung vào các nội dung nâng cao đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của nhà giáo; Nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
- Nội dung 2: 
+ Đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ em ở trong trường mầm non;
+ Đảm bảo an toàn – phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường mầm non;
4.1.2 Đối với cấp Tiểu học
Thực hiện nội dung “Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục” theo Công văn số 1687/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về hướng dẫn nhiệm vụ đối với Giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018 với các trọng tâm:
-  Nội dung : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý.
-  Nội dung 2: Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tập trung vào các nội dung:
+ Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên về đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá; đổi mới tổ chức lớp học nhằm hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực người học; đổi mới hoạt động thư viện- phát triển văn hóa đọc ở trường tiểu học.
+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường. Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học.
+ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc đổi mới công tác quản lý, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.
4.1.3. Đối với cấp THCS
- Thực hiện nội dung Phát triển đội ngũ giáo viên và CBQL theo Công văn số 1656/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/8/ 2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 với các trọng tâm:
 Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý.
 Nội dung 2: Tìm hiểu về chương trình GDPT tổng thể; Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng về phương pháp giáo dục của chương trình GDPT tổng thể và kiểm tra đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực; nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo các chuyên đề, các nội dung tập huấn; giáo dục các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới công tác quản lý, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.
          4.2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.
          Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của Sở GD&ĐT Nghệ An (trừ các mô đun đã chọn các năm học trước), giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng theo quy định.
          -  Đối với bậc Mầm non:
          Giáo viên lựa chọn và đăng kí 4/44 mô đun theo Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 ban hành chương trình BDTX giáo viên Mầm non của Bộ GD&ĐT.
          4.2.2  Đối với cấp Tiểu học
          Giáo viên lựa chọn và đăng kí 4/45 mô đun bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2017-2018 dựa theo hướng dẫn của Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các mô đun đã chọn các năm học trước). Giáo viên có thể lựa chọn các mô đun tập trung vào các nội dung sau: Tăng cường năng lực dạy học, Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, Tăng cường năng lực sử dụng và ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học…
Cán bộ quản lý căn cứ vào Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/10/ 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí trường Tiểu học để lựa chọn 4 mô đun phù hợp với nhu cầu của mình.
          4.2.3  Đối với cấp THCS
          Giáo viên lựa chọn và đăng kí 4/41 mô đun (trừ các mô đun đã chọn các năm học trước) theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT. Tập trung vào các nội dung: “Tăng cường năng lực dạy học”, “Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh”, “Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục”. Cán bộ quản lý căn cứ vào Thông tư 27/2015/TTBGD ĐT để lựa chọn 04 mô đun phù hợp với nhu cầu của mình.
5. Hình thức bồi dưỡng
- Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, cụm trường và thành phố.
- Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet), xây dựng nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn).
6. Tài liệu
- Với nội dung 1 và nội dung 2 tham khảo các vấn đề trong văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của các bậc chuyên môn (MN, TH, THCS );
- Với các mô đun tự chọn thuộc nội dung 3: Giáo viên chủ động tải tài liệu BDTX từ mạng của Bộ GDĐT, tự mua hoặc tham khảo tại thư viện nhà trường. Mỗi trường cần có tối thiểu 01 bộ tài liệu với đầy đủ các mô đun (theo từng cấp học) để tại thư viện.
7.  Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
- Việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí và giáo viên thực hiện theo hướng dẫn tại các  Thông tư 26/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 26/2015/TT-BDGĐT, Thông tư  27/2015/TTBGD ĐT đảm bảo khách quan, trung thực, làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học và các hoạt động giáo dục. Kết quả xếp loại BDTX của CBQL và GV gồm 4 bậc: Giỏi, Khá, Trung bình, Chưa hoàn thành.
- Các nhà trường xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại BDTX của đơn vị mình sát, đúng, chi tiết phù hợp với điều kiện của nhà trường. Căn cứ vào việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch BDTX của trường mình và kết quả đánh giá các nội dung 1, 2, 3 để xét công nhận hoàn thành chương trình BDTX của giáo viên.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch BDTX của từng trường và kết quả đánh giá các nội dung 1, 2, 3 (trên phần mềm quản lí online) để tiến hành xét công nhận và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 cho các trường (Phụ lục 2).
- Hồ sơ BDTX của các nhà trường gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận (trước ngày 30/5/2018) gồm:
+) Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ BDTX 2017 - 2018
+) Biên bản đánh giá, xếp loại BDTX CBQL và  GV năm học 2017 -2018.
+) Bài thu hoạch (dành cho cán bộ quản lí)
+) Tờ trình đề nghị công nhận kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV năm học 2017 - 2018 (Kèm theo Tổng hợp kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV năm học 2017 - 2018).
- Hồ sơ BDTX của giáo viên (để lưu trữ, kiểm tra, thanh tra):
+) Kế hoạch BDTX cá nhân (Tích hợp vào kế hoạch cá nhân)
+) Tài liệu BDTX (khuyến khích GV ứng dụng CNTT trong tích lũy, lưu trữ, chia sẻ tài liệu; trao đổi chuyên môn qua Internet).
+) Bản tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 (có xác nhận của Tổ trưởng chuyên môn).
( Lưu ý: Vào đầu năm học 2017 - 2018, nhà trường phải cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu CBQL và giáo viên vào Phần mềm Quản lí chất lượng CBQL và GV tại địa chỉ Website: http://esqm.nghean.edu.vn).   
8. Tổ chức thực hiện
8.1. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các trường;
- Đánh giá xếp loại BDTX cán bộ quản lý cấp Tiểu học và THCS;
- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.  Phòng GDĐT sẽ  không cấp Giấy chứng nhận BDTX  cho những đơn vị trường học không thực hiện nghiêm túc kế  hoạch BDTX năm học 2017-2018.
8.2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch BDTX của giáo viên; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
8.3. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để TH);
- Trưởng phòng (để BC);
- Chuyên môn MN, TH, THCS;
- Lưu VT.
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hoàng Phương Thảo

Phụ lục 1
                                                     KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
 
 
            Họ và tên giáo viên: ...                        Ngày tháng năm sinh: .................
            Tổ chuyên môn: ...                              Năm vào ngành giáo dục: ...........
Ngoại ngữ: ........................    Trình độ :......................................
           Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 2016-2017 (T, Kh,TB, CHT): .................
           Xếp loại BDTX năm học 2016-2017 (G, Kh, TB, CHT): .....................................
 
1. Mục tiêu chung: ..............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 
2. Nội dung:
a) Nội dung 1(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
Nội dung Hình thức học
(Tập trung/Tự học)
Mục tiêu đạt được
............    
............    
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..
b) Nội dung 2(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
Nội dung Hình thức học
(Tập trung/Tự học)
Mục tiêu đạt được
............    
............    
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..
c) Nội dung 3(60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
Mô đun chọn Hình thức học
(Tập trung/Tự học)
Mục tiêu đạt được
............    
............    
............    
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..
 
                                                                                    ..........., ngày    tháng   năm 2017
TỔ TRƯỞNG CM                                                                GIÁO VIÊN
 
 
                                                          
Ghi chú: Thủ trưởng các đơn vị có thể chủ động, sáng tạo thiết kế Mẫu kế hoạch BDTX (khác) phù hợp với thực tế đơn vị.

 
Phụ lục 2
KẾ HOẠCH THỜI GIAN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BDTXNăm học 2017-2018
 
TT Công việc Đơn vị,
cá nhân thực hiện
Thời gian
1 Xây dựng kế hoạch BDTX của Phòng Phòng GD&ĐT Trước 21/9/2017
2 Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX đến giáo viên các trường MN, TH, THCS. Hiệu trưởng các trường, MN, TH, THCS Trước 30/9/2017
 
3
- Giáo viên lựa chọn các mô đun của Nội dung 3, xây dựng kế hoạch; báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê duyệt. (Phụ lục 1).
- Cập nhật thông tin giáo viên vào phần mềm (http://esqm.nghean.edu.vn).  Nhập các đối tượng được miễn BDTX 2017-2018. 
Hiệu trưởng các trường, MN, TH, THCS và Giáo viên
 
 
Trước 30/9/2017
 
 
4
- Phê duyệt kế hoạch BDTX của GV; xây dựng kế hoạch BDTX của trường; Hiệu trưởng các trường, MN, TH, THCS Trước 5/10/2017
 
 
5
- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDTX và đánh giá kết quả BDTX năm học 2017-2018 (Phụ lục 2).
 
Hiệu trưởng các trường, MN, TH, THCS và giáo viên Từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018
6 - Cập nhật kết quả xếp loại BDTX năm học 2017-2018 vào Phần mềm QLCL (Nội dung 1:  hoàn thành đánh giá trước 12/2017, Nội dung 2 và 3:  hoàn thành đánh giá trước 30/4/2018) Hiệu trưởng các trường, MN, TH, THCS Trước 30/4/2018
7 Duyệt và cấp Giấy chứng nhận cho giáo viên. (theo mẫu phôi do Sở cấp) - Sở GD&ĐT;
- Phòng GD-ĐT
Trước 30/5/2018
 
8
Báo cáo kết quả BDTX năm học 2017-2018
của Thành phố về Sở.
- - Phòng GD-ĐT Trước 30/5/2018
 
9
Tổng kết công tác BDTX của các huyện/TP và của Tỉnh. - Phòng GD-ĐT;
- Sở GD&ĐT
Cuối tháng 6/2018
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Phòng GD-ĐT Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập17
  • Hôm nay27,334
  • Tháng hiện tại351,204
  • Tổng lượt truy cập27,034,581

  DỊCH VỤ QUAN TÂM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây