Kế hoạch khảo sát chất lượng học kì 2 năm học 2016-2017

Thứ hai - 24/04/2017 21:11
Do thời tiết nắng nóng, giờ khảo sát buổi chiều lớp 7,8 sẽ lui muộn lại 30ph
Cụ thể:
13h45 Họp giáo viên coi thi, nhận hồ sơ, đề thi, làm thủ tục vào phòng thi
14h00 Tính giờ làm bài môn thứ nhất
15h30 Hết giờ thi môn thứ nhất
15h45 nhận hồ sơ, đề thi, làm thủ tục vào phòng thi môn thứ hai
16h00 Tính giời làm bài môn thứ hai
16h45 Hết giờ làm bài môn thứ hai
17h30 Hết giờ làm bài môn KHTN, KHXHPHÒNG GD-ĐT VINH
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Vinh, ngày 24 tháng 04  năm 2017
 
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017
     
      Cùng dịp Phòng GD-ĐT Vinh tổ chức khảo sát chất lượng đại trà năm học 2016 - 2017 khối lớp 6 và 9, Trường THCS Lê Lợi tổ chức khảo sát chất lượng đại trà khối lớp 7 và lớp 8 với một số nội dung cụ thể như  sau:
      I. Mục đích
- Tự đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng năm học tiếp theo.
- Điểm kiểm tra khảo sát được lấy làm điểm kiểm tra học kỳ 2 của các môn tham gia khảo sát.
     II. Nội dung
1. Môn, lớp khảo sát    
- Lớp 8: Khảo sát 4 môn Ngữ văn, Toán, Địa lý, Hóa học
- Lớp 7: Khảo sát 4 môn Ngữ văn, Toán, GDCD, Sinh học;  2 lớp 7 MHTHM thay GDCD và Sinh học băng KHXH và KHTN
- Lớp 6 MHTHM sáng 5/5 sau khi khảo sát Toán theo đề của Phòng GD thì kiểm tra học kì môn KHXH
2. Nội dung khảo sát
 Trong phạm vi chương trình của Bộ GD-ĐT ban hành được cụ thể theo ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 của Phòng GD-ĐT.
3. Thời gian làm bài
- Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.
- Các môn Hóa học, Sinh học, Địa lý, GDCD: 45 phút.
4. Lịch khảo sát
Ngày Thời gian mở đề Thời gian bắt đầu làm bài Khối 8 Khối 7 Ghi chú
4/5/2017 13 giờ 15 13 giờ 30 Ngữ văn Ngữ văn  
15 giờ 30 15 giờ 45 Địa lý Sinh học, KHTN  
5/5/2017 13 giờ 15 13 giờ 30 Toán Toán  
15 giờ 30 15 giờ 45 Hóa học GDCD, KHXH  
5. Cách thức khảo sát
- Trường thành lập Hội đồng coi, chấm khảo sát. Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ, giáo viên nhà trường làm nhiệm vụ coi, chấm khảo sát. Số lượng giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm khảo sát phụ thuộc vào số lượng phòng thi của từng buổi.
- Chủ tịch hội đồng chỉ đạo làm phách, niêm phong đầu phách, tổ chức chấm, vào điểm, phân bài theo môn, lớp.
- Sau 3 ngày, giáo viên chủ nhiệm nhận bài các môn của lớp mình, trả bài cho học sinh xem và đề xuất xem lại bài chấm. Điều chỉnh nếu điểm chấm lại lệch từ 0.5 điểm trở lên đối với các môn tự nhiên, từ 1 điểm trở lên đối với các môn xã hội.
6. Tổ chức thực hiện
a. Ban giám hiệu
- Chịu trách nhiệm đề khảo sát, sao in và giao đề cho giáo viên coi thi.
- Lập danh sách học sinh tham gia khảo sát theo các phòng thi.       
- Quyết định danh sách và bố trí giáo viên coi thi từng buổi.
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giám thị, giám khảo.
 b. Các bộ phận liên quan
- Chuẩn bị tốt các cơ sơ vật chất, giấy thi, phấn, ... dán danh sách, ... theo yêu cầu của kỳ khảo sát.
- Làm phách, dán phách, vào điểm, trả bài cho giáo viên, tổng hợp kết quả theo chỉ định của BGH.
c. Lịch làm việc
 
Thời gian Nội dung, địa điểm Phân công thực hiện
28/4/2017 Hoàn thành lập danh sách phòng thi BGH, bộ phận liên quan
3/5/2017 Hoàn tất in sao đề khảo sát  BGH, bộ phận liên quan
4 và 5/5/2017 Coi khảo sát theo lịch, làm phách (cuốn chiếu) GV coi thi, hành chính
6-8/5/2017 Chấm khảo sát, vào điểm, hồi phách, phân lớp GV chấm thi, hành chính
9/5/2017 Nhận bài đã chấm và trả bài, nhận phúc khảo GVCN, GV bộ môn
9-10/5/2017 Hoàn tất phúc khảo, trả lời học sinh GV bộ môn, BGH
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiên);
- Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 (Đã kí)
 Võ Hoàng Ngọc
 UBND THÀNH PHỐ VINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 214/PGDĐT-THCS
V/v tổ chức khảo sát chất lượng đại trà năm học 2016-2017.
Vinh, ngày 24 tháng 04  năm 2017
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
 
      Thực hiện công văn số 546/PGDĐT-THCS ngày 16/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vinh về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát chất lượng đại trà năm học 2016 - 2017 với một số nội dung cụ thể như  sau:
      I. Mục đích
- Kết quả khảo sát là cơ sở để các nhà trường tự đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh và là căn cứ để xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong các năm học tiếp theo.
- Thông qua kết quả khảo sát, Phòng Giáo dục và Đào tạo có cơ sở đánh giá về chất lượng dạy và học của các nhà trường.
- Điểm kiểm tra khảo sát được lấy làm điểm kiểm tra học kỳ 2 của các môn tham gia khảo sát.
     II. Nội dung
1. Môn, lớp khảo sát     
- Lớp 9: Khảo sát 4 môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học
- Lớp 6: Khảo sát 4 môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý. Riêng lớp 6 theo mô hình trường học mới của THCS Hưng Dũng và THCS Lê Lợi khảo sát 3 môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên.
2. Nội dung khảo sát
 Nội dung khảo sát trong phạm vi chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được cụ thể theo ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 gửi kèm công văn này.
3. Thời gian làm bài
- Các môn Toán, Ngữ văn và Khoa học tự nhiên của lớp 6 mô hình trường học mới: 90 phút.
- Các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý: 45 phút.
4. Lịch khảo sát
Ngày Thời gian mở đề Thời gian bắt đầu làm bài Khối 9 Khối 6 Ghi chú
4/5/2017 7 giờ 00 7 giờ 15 Ngữ văn Ngữ văn  
9 giờ 15 9 giờ 30 Vật lý Địa lý, Khoa học tự nhiên  
5/5/2017 7 giờ 00 7 giờ 15 Toán Toán  
9 giờ 15 9 giờ 30 Sinh học Lịch sử  
5. Cách thức khảo sát
- Mỗi trường thành lập Hội đồng coi, chấm khảo sát. Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ, giáo viên nhà trường làm nhiệm vụ coi, chấm khảo sát (theo Quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo). Số lượng giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm khảo sát phụ thuộc vào số lượng phòng thi của từng hội đồng.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ coi khảo sát, Chủ tịch hội đồng tiến hành làm phách (đánh phách, rọc phách), niêm phong đầu phách, bài khảo sát rồi nộp bài đã làm phách và đầu phách về Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nhận bài khảo sát của trường khác (theo phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo) để tổ chức chấm.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chấm khảo sát các trường nộp hồ sơ về Phòng gồm: Danh sách Hội đồng coi, chấm khảo sát; Biên bản phân công giám thị, giám khảo; Biên bản mở niêm phong đề khảo sát; Kết quả khảo sát. (Riêng kết quả gửi thành 2 bản: một bản có dấu và một bản qua hộp thư thcs.vinh@nghean.edu.vn) và trả bài khảo sát đã hồi phách cho trường bạn.
- Sau trả bài một ngày, các trường nhận danh sách học sinh kèm theo bài kiểm tra đề nghị xem lại (Các trường cần chỉ đạo giáo viên bộ môn kiểm tra bài cho học sinh trước khi lập danh sách đề nghị xem lại bài khảo sát). Điểm bài kiểm tra sẽ được điều chỉnh nếu điểm chấm lại lệch từ 0.5 điểm trở lên đối với các môn tự nhiên, từ 1 điểm trở lên đối với các môn xã hội.
6. Tổ chức thực hiện
a. Phòng GD&ĐT
- Chịu trách nhiệm ra đề khảo sát, sao in và giao đề cho Chủ tịch các hội đồng coi khảo sát.
- Lập danh sách học sinh tham gia khảo sát theo các phòng thi cho từng hội đồng.       
- Quyết định thành lập các Hội đồng coi, chấm khảo sát.
- Nhận và duyệt kết quả khảo sát.
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các Hội đồng coi, chấm khảo sát tại các trường THCS.
 b. Các trường THCS
- Chuẩn bị tốt các cơ sơ vật chất theo yêu cầu của kỳ khảo sát.
- Lập danh sách thành viên Hội đồng coi, chấm khảo sát và thực hiện nhiệm vụ coi, chấm khảo sát nghiêm túc, đúng theo quy định.
- Dán phách, vào điểm, trả bài cho học sinh tham gia khảo sát.
- Nạp kết quả về Phòng GD&ĐT theo đúng thời gian quy định .
c. Lịch làm việc
  
Thời gian Nội dung, địa điểm Phân công thực hiện
28/4/2017 Hoàn thành lập danh sách học sinh tham gia khảo sát theo các phòng thi Phòng GD&ĐT
16 giờ ngày 3/5/2017 Nhận đề khảo sát tại Phòng GD&ĐT Các trường THCS
Ngày 4 và 5/5/2017 Coi khảo sát theo lịch Các trường THCS
6/5/2017 Làm phách Các trường THCS
16 giờ ngày 6/5/2017 Nạp bài và đầu phách về Phòng GD&ĐT Các trường THCS
14 giờ ngày 6/5/2017 Thống nhất biểu điểm và đáp án tại THCS Hà Huy Tập Mỗi trường cử 2 giáo viên/môn
7 giờ 15 ngày 8/5/2017 Nhận bài khảo sát đã cắt phách tại Phòng GD&ĐT và triển khai chấm khảo sát. Các trường THCS
7 giờ 15 ngày 10/5/2017 Nhận đầu phách tại Phòng GD&ĐT và vào điểm Các trường THCS
16 giờ ngày 10/5/2017 Nạp hồ sơ và kết quả về phòng Các trường THCS
7 giờ 15 ngày 11/5/2017 Trả bài khảo sát Các trường THCS
12/5/2017 Nhận và xem lại các bài khảo sát (nếu có) Các trường THCS
16 giờ ngày 13/5/2017 Phòng GD&ĐT nhận tờ trình của các trường về việc điều chỉnh điểm (nếu có) Phòng GD&ĐT
Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua chuyên môn THCS) để được giải quyết./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiên);
Trưởng phòng (để b/c);
- Lưu VT.
                   
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã kí)
 
 
Hoàng Phương Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập78
  • Hôm nay4,169
  • Tháng hiện tại328,039
  • Tổng lượt truy cập27,011,416

  DỊCH VỤ QUAN TÂM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây